Google ประกาศให้ทุกแบรนด์ใช้ระบบชาร์จ USB Type-C แทน Quick Charge

หากสังเกตกันถึงระบบชาร์จของสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะพบว่าแต่เลือกที่จะใช้มาตรฐานการชาร์จของตัวเองแทนที่จะใช้มาตรฐานกลางร่วมกัน ทำให้ผู้ใช้วุ่นวายไปหมด

Read more