Kondern แอพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวงานถนนคนเดิน

ถนนคนเดินเป็นกิจกรรมที่มีเกือบทุกจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นที่มาของ Kondern ซึ่งรวบรวมข้อมูลการจัดงานถนนคนเดินในรูปแบบของรายการและแผนที่แสดงจุดของการจัดงาน เพื่อให้ท่านตรวจสอบและเตรียมตัวเพื่อการท่องเที่ยวในงานถนนคนเดินของท่าน โดยใน Application จะระบุข้อมูลของงานถนนคนเดิน โดยมีข้อมูล ชื่องาน วัน-เวลา สัปดาห์ และ สถานที่ อีกทัั้งยังระบุว่า จุดที่จะจัดงานถนนคนเดินนั้น อยู่ห่างจากจุดที่ท่านยื่นอยู่ กี่กิโลเมตร นอกจากนั้น เมื่อท่านเลือกข้อมูลงานถนนคนเดินในรายการ Application จะแสดงจุดของการจัดงานบนแผนที่ สามารถ Download แอพได้แล้ววันนี้ที่ Google Play Store

 2 1

การจัดงานถนนคนเดินในแต่ละพื้นที่ อาจมีการงดในบางวันของสัปดาห์ หรือ ในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละเดือน อีกทั้งยังอาจจะมีการย้ายสถานที่จัดหรือยกเลิกการจัดงาน จึงทำให้ข้อมูลใน Application อาจจะไม่ตรงตามสถานการ์การจัดงานถนนคนเดินถนนแต่ละพื้นที่ และท่านยังสามารถข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานถนนคนเดินในแต่ละพื้นที่ได้ ที่นี่ หรือติดต่อโดยตรงกับผู้พัฒนาได้ที่ benzyaa@gmail.com

Tagged under:

Leave a Reply