หน้าลงทะเบียนรับของรางวัลจาก Character GO – MSI

ลงทะเบียน รับ MSI

จำนวน 3 รางวัล

• ลูกค้าเก็บสะสมคาแรคเตอร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

• เมื่อลูกค้าลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มกับลูกค้า ในเวลาทำการ . – . 9:00 – 17:00 และรับสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันกดรับสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดวันรับของรางวัล

• จำกัดสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/1 ชิ้น/ User ตลอดรายการ

• ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

• โปรดสอบถามพนักงานที่หน้าร้านค้า ก่อนทำการใช้สิทธิ์

• เมื่อได้รับสิทธิ์ต้องแสดง อีเมล์ ยืนยันพร้อม บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล 

• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น

• ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก  ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

• ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด