กิจกรรม Vivo V11 x BAMBAM GOT7 Exclusive Fan Meet

กติกาง่ายๆ เพียงแค่

1. สำหรับลูกค้า Vivo V11 และ Vivo V11i ที่ซื้อผ่านช่องทาง หน้าร้าน BaNANA หรือ BaNANA Online ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561
2. กด LIKE : Facebook Fanpage BaNANA
3. ถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยสมาร์ทโฟน Vivo V11 หรือ V11i ในสไตล์ของคุณและแคปชั่นโดนใจ พร้อมลายน้ำชื่อรุ่นให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด
4. โพสต์ภาพของคุณไปที่หน้า Facebook ของตัวเองพร้อมเปิดเป็นสาธารณะ (Public) ติดแฮชแท๊ก #VivoV11xBaNANA และ #VivoV11xBAMBAMGOT7

กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน  2561 บน Facebook Fanpage BaNANA

2. ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ในช่องทาง Facebook Fanpage BaNANA

3. คัดเลือกผู้โชคดีจากภาพถ่ายและแคปชั่นที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ทำตามกติกาของกิจกรรมนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

4. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลสุดพิเศษได้บัตรเข้าร่วมงาน “Vivo V11 x BAMBAM GOT7 Exclusive Fan Meet” จะมีทั้งหมด 19 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับมาทาง Email : Pechaya@comseven.com ภายในวันที่  9 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยผู้โชคดีจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

5.1 ชื่อ – นามสกุล
5.2 เลขประจำตัวบัตรประชาชน
5.3 แสดงหลักฐานเลข IMEI เครื่องโดยกด *#06#
5.4 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อกลับ

หากผู้โชคดีไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

6. วันที่เข้าร่วมงานผู้โชคดีต้องแสดงหมายเลข IMEI ที่ได้แจ้งไว้ ณ วันรายงานตัวอีกครั้งพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันว่าเป้นผู้โชคดีตัวตริงเท่านั้น

7. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

8. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัลหรือปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้

10. ในกรณีที่บริษัทฯพบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นอันสิ้นสุด ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่เป็นไปตามกติกาข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อการจัดกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิ์เต็มที่ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้ผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือยกเลิกกติกาข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นจากบริษัทฯ