ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรม Fly with COM7

By News


เงื่อนไขในการรับรางวัล :

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ซึ่งระบุไว้ที่รางวัลให้แล้ว โดยชำระ ณ วันรับรางวัล
  • รางวัลที่ 1 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (รางวัลมูลค่าละ 100,000 บาท) ลูกค้าต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5,000 บาท/รางวัล/2 ที่นั่ง
  • รางวัลที่ 2 เครื่อง Playstation 4 1TB พร้อม play VR จำนวน 1 รางวัล (รางวัลมูลค่าละ 30,980 บาท) ลูกค้าต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 1,549 บาท/รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เครื่อง Playstation 4 500GB จำนวน 5 รางวัล (รางวัลมูลค่าละ 12,990 บาท) ลูกค้าต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 650 บาท/รางวัล
  • รางวัลที่ 4 ลำโพง รุ่น SRS-XB2 จำนวน 10 รางวัล (รางวัลมูลค่าละ 3,490 บาท) ลูกค้าต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 175 บาท/รางวัล
  • รางวัลที่ 5 ลำโพง รุ่น SRS-X11 จำนวน 15 รางวัล (รางวัลมูลค่าละ 1,790 บาท) ลูกค้าต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท/รางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งการยืนยันสิทธิ์และแจ้งสถานที่รับรางวัลต่อไป
 • ผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 หากยืนยันหลังจากเวลาที่กำหนดทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบสิทธิ์ผู้โชคดีให้แก่รายชื่อสำรองต่อไป

หมายเหตุ

 • รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลเพียงแค่ 1 รางวัล เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์(ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tagged under: