ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรม Lucky Gift Winner ช้อปไอทีสนุก สุข 2 ต่อ

By Event

รางวัลที่ 1 แพ็คเก็จทัวร์เกาหลี พร้อมที่พัก รางวัลละ 2 ท่าน

 • คุณวันรบ ทรงสนามทิพย์
 • คุณสุกฤษ พรพิบูลย์

รางวัลที่ 2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค Acer รุ่น E5-553G-F1J2/T001

 • คุณKritsada Kaewpara
 • คุณพวงผกา จุ้ยศิริ
 • คุณภาสกร ไชยเศรษฐ
 • คุณสุทธิดา ปัญญาทรัพย์
 • คุณเฉลิมพล นะราชา

รางวัลที่ 3 เครื่องเล่นเกมส์  Play Station 4 Bundle Set

 • คุณวาทิศ โกมารทัต
 • คุณจักรพันธ์ สายปัน

รางวัลที่ 4 Seagate Personal Clound 2Bay 4TB

 • คุณพิทักษ์ สร้อยแก้ว

รางวัลที่ 5 คอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo รุ่น 110-80T700K5TA

 • คุณนัคมน นามรักษ์
 • คุณกาญจนาพร จันทร
 • คุณปภมณฑ์ ศรีเกตสุข ในนาม บจ. วันเดอร์ 7

รางวัลที่ 6 โทรศัพท์มือถือ OPPO รุ่น F5

 • คุณพวงศิลป์ เจริญสุข

รางวัลที่ 7 โทรศัพท์มือถือ HUAWEI รุ่น Nova 2i

 • คุณวรากร สุกใส
 • คุณวรรณา สระทองยุ้ง
 • คุณลดาวัลย์ ชัยแสง
 • คุณวราวุฒิ แก้วเดช

รางวัลที่ 8 โทรศัพท์มือถือ OPPO รุ่น A39

 • คุณวรสาร ตอบสันเทียะ
 • คุณเอกราช สุขทอง

รางวัลที่ 9 Seagate Personal Clound 3TB

 • คุณณัฐภัทร เอี่ยมสมบูรณ์
 • คุณเบญจมาศ คานจันทึก

รางวัลที่ 10 จักรยานพับได้ Shiji Folding Bike Black

 • คุณอัครวัฒน์ แป้นวงษ์
 • คุณปิติกร สร้อยมาลี
 • คุณสิทธิพงษ์ วรธงไชย
 • คุณอดิศร คงเมือง
 • คุณมัธนา อุปแก้ว
 • คุณไพโรจน์ ชื่นชม
 • คุณปริญญาพร สุคุณา
 • คุณเหมสุดา สุนทรภักดี
 • คุณกิตติพันธ์ เหล่าทองสาร
 • คุณนิชรัตน์ แสนโคตร
 • คุณอรรถอรองค์ คงเทพ
 • คุณนุกูล สุดเสถียรชานนท์
 • คุณศศินา พุ่มแพรพันธ์
 • คุณรัชฎาวรรณ สถิตวงศ์
 • คุณชาญวิทย์ สอนสา
 • คุณอิสริยา ขจรกิดาการ
 • คุณสุจินดา เสาสูง
 • คุณชยนนท์ เยสูงเนิน
 • คุณอนุชัย หัวดอน
 • คุณเสริมพันธุ์ พรมพิพล

รางวัลที่ 11 จักรยานพับได้ Shiji Folding Bike White

 • คุณวีรญา ซิงค์
 • คุณจิดาภา เอกรุ่งเรืองกิจ
 • คุณคำภี คชตา
 • คุณอภิชาต แสงสว่าง
 • คุณวีรยุทธ จันทร์ทวี
 • คุณวโรชา เขตต์งูเหลือม
 • คุณภาคย์ภูมิ เชื่อมไธสง
 • คุณทิพวรรณ์ จันสมดี
 • คุณอัมพร ทองลุม
 • คุณธนาธิป กำลังเจริญ
 • คุณไชยเชษฐ หล้าคำ
 • คุณณัฐรุจา ประจงสุข
 • คุณณพล มุกดารักษ์
 • คุณชนินทร ว่องไว
 • คุณธนิตา นาสินส่ง
 • คุณวรีรัตน์ ศรีสถิตวัฒนา
 • คุณมัชฌิมพงษ์ ขันชารี
 • คุณภูผา ผสมโคตร
 • คุณศศิประภา มั่นคง
 • คุณศรัณยภูมิ จริตงาม

รางวัลที่ 12 ปากกา Asus Swarovski

 • คุณรักประชา รั้งกระโทก
 • คุณภัคธนัช อ่อนเพ็ง ในนาม หจก.โขงริเวอร์
 • คุณณัฐธนาฒน์ มีศรี
 • คุณธรรมนูญ สุขสนอง
 • คุณศุภพงศ์ เศียรอุ่น
 • คุณโชติกา เกียรติกุล
 • คุณจิราพรรณ คมสัน
 • คุณมาโนช โคมเดือน
 • คุณนิธิพัฒน์ สมบัติวงศ์
 • คุณภัทรานี เฮียงราช ในนาม บจ.บ้านสวนศรีกนก

รางวัลที่ 13 เสื้อ POLO Shirt

 • คุณยุพา ขุนทอง
 • คุณก้องภพ ฉัตรทอง
 • คุณสุรีนาถ สุววรณกลาง
 • คุณภัทราริษฐ์ เมธาชุมพลพัฒน์
 • คุณพลสิทธิ์ หยิบพฤกษ์ทอง
 • คุณฉวีวรรณ มีเงิน
 • คุณธเรศ อุ่นสากล
 • คุณอัครพล ศิลป์มณี
 • คุณไอลดา สาดารศ
 • คุณปิยะพงษ์ เสริฐจันทร์
 • คุณพีรพงษ์ เชื้อบัณฑิต
 • คุณสิทธิชัย ฤทธิ์จันทึก
 • คุณสาวิตรี จันทร์โสภา
 • คุณยุทธพล เทศวงศ์
 • คุณดวงกมล สกลเดชา
 • คุณดาหวัน หลงมา
 • คุณจันทร์พิมพ์ ลาศนิรันดร์
 • คุณจุมพล ว่องวานิช
 • คุณสุมณฑาณัช ถึงการ ในนาม หจก.เอ็มเอฯ
 • คุณธนกร เลิศจิระกุล

เงื่อนไขในการรับรางวัล :

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ซึ่งระบุไว้ที่รางวัลให้แล้ว โดยชำระ ณ วันรับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ภายใน 10 วัน เพื่อแจ้งการยืนยันสิทธิ์และแจ้งสถานที่รับรางวัลต่อไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล
 • ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

หมายเหตุ

 • รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลเพียงแค่ 1 รางวัล เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์(ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tagged under: