ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรม BaNANA Rainy Lucky Bonus

By Event

รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม BaNANA Rainy Lucky Bonus

รางวัลที่ 1 SAMSUNG S8 64GB 5 รางวัล รางวัลละ 30,900 บาท

 • คุณ ทศพล ถิรวณิชย์
 • คุณ นิชา ตันติเวสส
 • คุณ จิตรลดา จันทร์พิมพ์
 • คุณ คัทลียา แน่งน้อย
 • คุณ อรวรรณ เทพศาสตรา

รางวัลที่ 2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo Yoga Book Windows  2 รางวัล รางวัลละ 24,990 บาท

 • คุณ สุดารัตน์ แม้นศรลา
 • คุณ นิพนธ์ ศรีสวรรค์

รางวัลที่ 3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo ideapad 320 windows 10 2 รางวัล รางวัลละ 20,990 บาท

 • คุณ วีรพงษ์ นันทพันธ์
 • คุณ มาโนช สายจำปา

รางวัลที่ 4 Gaming Gear E-BLUE Gaming Table  1 รางวัล รางวัลละ 9,900 บาท

 • คุณ นฤเบศร์ ภาคอินทรีย์

รางวัลที่ 5 Gaming Gear E-BLUE Cobra Gaming Chair 1 รางวัล รางวัลละ 7,900 บาท

 • คุณ จุฑามาศ จึงเจริยสุข

รางวัลที่ 6 Gaming Gear E-BLUE Auroza FPS Gaming Mouse 5 รางวัล รางวัลละ 1,550 บาท

 • คุณ พิกุล งามประเสริฐ
 • คุณ ศุภกิจ พนิกรณ์
 • คุณ วิษณุ เบญจมาศ
 • คุณ คุณกนก วงศาโรจน์
 • คุณ เตือนใจ นาใจคง

รางวัลที่ 7 Gaming Gear Neo-E-Sport Premium Gaming Desk 1 รางวัล รางวัลละ 4,990 บาท

 • คุณ วชฎารัช พัชนี

รางวัลที่ 8 Gaming Gear Neo-E-Sport Chair Y-2711  1 รางวัล รางวัลละ 4,390 บาท

 • คุณ แก้วตา ศิริสัมพันธ์วงศ์

รางวัลที่ 9 Gaming Gear Logitech Prodigy G213  1 รางวัล รางวัลละ 2,499 บาท

 • คุณ นรภัทร จารัญ

รางวัลที่ 10 Gaming Gear Logitech Prodigy G102  2 รางวัล รางวัลละ 999 บาท

 • คุณ วราวรณ์ มีทรัพย์
 • คุณ เชิดชู ธรรมปรัชญ์

รางวัลที่ 11 Logitech WIRELESS COMBO MK270R  10 รางวัล รางวัลละ 999 บาท

 • คุณ วิภาวี ขุมทรัพย์
 • คุณ ศิรกาญจน์ ป้านภูมิ
 • คุณ จักรกฤษณ์ อวยชัย
 • คุณ Nuttapas Thina
 • คุณ อภิชาติ กาฬพันธ์
 • คุณ sittisak wetchayan
 • คุณ สวรรยา วิริยะวัฒนะ
 • คุณ คุณสัญชาติ วินธิมา
 • คุณ รัตนา เกตุสิงห์
 • คุณ ศรายุทธ แก้วมณี

รางวัลที่ 12 Logitech SILENT PLUS Mouse M331  2 รางวัล รางวัลละ 699 บาท

 • คุณ พรมรนินท์ สิทธิกรไพบูลย์
 • คุณ หนูพิศ กกฝ้าย

รางวัลที่ 13 Logitech SILENT Mouse M221 2 รางวัล รางวัลละ 579 บาท

 • คุณ สุทธิพงศ์ สีตะสุต
 • คุณ สุวนันท์ แก้วพิภพ

รางวัลที่ 14 Logitech WIRELESS MOUSE M165  3 รางวัล รางวัลละ 450 บาท

 • คุณ สรพงษ์ มิ่งมิตรวิบูลย์
 • คุณ ถาวรีย์ ปลั่งกลาง
 • คุณ Gina Summers

รางวัลที่ 15 SanDisk Micro SD Extreme 64GB  10 รางวัล รางวัลละ 1,550 บาท

 • คุณ ภูมินทร์ อามาตย์มนตรี
 • คุณ สุธสิทธิ์ ชัยชนะ
 • คุณ ศักดิ์ทัพย์ จั่นอิ๊ด
 • คุณ ทองสุข วงศ์บุญ
 • คุณ ชัชฏา จันทะบาง
 • คุณ ชนาธิป จันทรเกษม
 • คุณ จารุวรรณ กุลหล้า
 • คุณ ปลายฟ้า กระจ่างโพธิ์
 • คุณ สุทธิดา นาสมยนต์
 • คุณ อาณาจักร แผ่นผา

รางวัลที่ 16 Shiji Portable Mini BBQ Gril 50 รางวัล รางวัลละ 990 บาท

 • คุณ ภรพรรณี ตุลยกุล
 • คุณ ประภัสสร ผิวเกลี้ยง
 • คุณ อนุศรา ใสสว่าง
 • คุณ วรรณธิดา วงค์คำ
 • คุณ สิริกัญญา อาจหาญ
 • คุณ กมลพรรณ
 • คุณ สุริยะ ชูเมือง
 • คุณ กฤษดา สิงห์งาม
 • คุณ กฤณา คงโคก
 • คุณ จิราภรณ์ มากมี
 • คุณ กุลสตรี มุทุกันต์
 • คุณ สิประภา มั่นคง
 • คุณ นาย สิทธิพล ดลปัดชา
 • คุณ วิไลวรรณ ทองทวี
 • คุณ ชวิศา ภูมิโคกรักษ์
 • คุณ วิจิตร ไชยภา
 • คุณ ศรุต สงนุ้ย
 • คุณ ศิริพร คำชุ่ม
 • คุณ สิริวรรณ สิงห์อินทร์
 • คุณ สุธีรา สายนาคำ
 • คุณ หทัยรัตน์ คมพืมาย
 • คุณ จุฑารัตน์ กันทา
 • คุณ ศศิรัศมี ตรีกริชขจรกุล
 • คุณ สรพงษ์ เรืองสุวรรณ
 • บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • คุณ พดธิชัย กันตา
 • คุณ พลวัตร อินดา
 • คุณ ศุภกิตติ์ คลีมานะกิจ
 • คุณ รัชฎา บับพาน
 • คุณ Dichael Floyd
 • คุณ วรัญญา ศรีมันตะ
 • คุณ จิรัฏฐิติกาล เรือนใหม่
 • คุณ ไฮดา มานะ
 • คุณ วัลภา เอี่ยมอดุง
 • คุณ วิจดา รอดวรรณะ
 • คุณ จริยา ฉิมมานิตย์
 • คุณ รติมา บุญคำ
 • คุณ ชวลิต ส้มจีน
 • คุณ ธเนศ อุ่นสากล
 • คุณ ธรรญชนก พิทักษ์
 • คุณ ธัญณ์ญานิจ ศิริประภากรณ์
 • คุณ พรประสิทธิ์ ทองมา
 • คุณ ณัฐนนท์ วุฒิสมบูรณ์
 • คุณ เทียนชัย วงศ์นวภรณ์
 • คุณ ดวงแข ไชยบัง
 • คุณ รุ่งทวี แสวงหา
 • คุณ ธเนศร เทินลูลล์
 • คุณ วนาสัณฑ์ ศรีหาวงค์
 • คุณ ลัดดา เชิดสุข
 • บริษัท ศิริทิพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รางวัลที่ 17 SONY EXTRA BASS Premium Bag 20 รางวัล รางวัลละ 990 บาท

 • คุณ ชลิตา วงค์ชัยกรกุล
 • คุณ ศริญญา โวลท์
 • คุณ ชุติมา ชื่นธวัช
 • คุณ วริษฐา ทองตาล่วง
 • คุุณ รัดดา เที่ยงปาน
 • คุณ ณพัช ประกายสาธก
 • คุณ วรภาส นาคมอญ
 • คุณ ทิพวรรณ ชัยชิตาทร
 • คุณ วรันธร พิบูลย์
 • คุณ Mamykiw Izya
 • คุณ ชาญเดช เวียงสีมา
 • คุณ อภิวัฒ เอ่วซึ่งเอิระ
 • คุณ พนิดา วิเศษวงศ์ศา
 • คุณ ปาริชาต ไทยทรง
 • คุณ อัสมา มือลี
 • คุณ วรวุฒิ บัวสด
 • คุณ รัศมี พุฒตาล
 • คุณ วรเศรษฐ์ เพ็ชรศักดา
 • คุณ บัวคำ แก้วปัญญา
 • คุณ  ณัฐพงษ์ สีใสสุข

รางวัลที่ 18 SONY Walk man Cap limited edition  6 รางวัล รางวัลละ 790 บาท

 • คุณ ธีรวัฒน์ ก่อเกียรติทวีชัย
 • คุณ Phruttinan Chanakul
 • คุณ ชิติพัทธ์ ชัชวาลย์
 • คุณ ทินภัทร รัตนาธรรม
 • คุณ วิชาดา แสงประไพทิพย์
 • คุณ วดี บงบุตร

รางวัลต่อที่ 2 ทริปไต้หวัน 5 วัน 4 คืน รางวัลละ 40,000 บาท

 • คุณ กนกวรรณ ดาผะเดิม
 • คุณ หทัยชนก โสภิณ

เงื่อนไขในการรับรางวัล :

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ซึ่งระบุไว้ที่รางวัลให้แล้ว โดยชำระ ณ วันรับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ภายใน 10 วัน เพื่อแจ้งการยืนยันสิทธิ์และแจ้งสถานที่รับรางวัลต่อไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล
 • ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

หมายเหตุ

 • รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลเพียงแค่ 1 รางวัล เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์(ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tagged under: